Algemene voorwaarde

1. Aanmelding
1.1 U wordt als lid ingeschreven wanneer u zich, door het inschrijfformulier te tekenen,
akkoord verklaart met de hieronder vermelde bepalingen en aanwijzingen.
Hierbij is een eenmalig inschrijfgeld voor administratiekosten verschuldigd en kan Zowel gepast als middels automatische incasso betaald worden
1.2 Alle velden dienen te zijn ingevuld, bij het ontbreken van gegevens kan er
geen inschrijving plaatsvinden.
1.3 Bij inschrijving van een minderjarige (tot 18 jaar) dient het formulier te worden
ondertekend door één van de ouders/verzorgers.
1.4 Het inschrijfformulier met het inschrijfgeld dient te worden overhandigd
aan de leraar.
1.5 De aanmelding is voor een periode van minimaal 6 maanden. Daarna maandelijks opzegbaar.
2. Uw lidmaatschap
2.1 Het lidmaatschap is per maand.
2.2 De automatische incasso wordt gedaan in de week voorafgaande aan de contributiemaand. 2.3 Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan het lid de toegang tot de lessen
worden geweigerd. BJJ Purmerend is gerechtigd bij een betalingsachterstand de
relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Indien het lid na 4 weken nog in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.
3. Beëindigen lidmaatschap
3.1 Bij beëindiging van het lidmaatschap worden alleen schriftelijke opzeggingen in
behandeling genomen.
3.2 Indien je lid bent van de EGJJF (European Gracie Jiu Jitsu Federation of de
FOG (Federatie Oosterse Gevechtskunsten) moet je zelf dit lidmaatschap opzeggen.
3.3 Drugs- en/of wapenbezit, godslastering, scheldwoorden, provocerende en
denigrerende opmerkingen/gedrag worden niet getolereerd en zal tot royement leiden. Er zal hierbij geen restitutie van het lidmaatschap plaatsvinden.
4. Ongevallen / eigendommen
4.1 BJJ Purmerend kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte
eigendommen en bij ongevallen als gevolg van deelname aan de lessen. Iedereen
volgt de lessen op eigen risico en dient zich hier zelf voor te verzekeren bijvoorbeeld door middel van lidmaatschap bij een verzekeringsmaatschappij voor sport.
4.2 Zowel BJJ Purmerend als de leraren aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.
5. Publicaties
5.1 Bij ondertekening van het inschrijfformulier verstrekt u BJJ Purmerend het
recht om voor promotionele doeleinden, fotobeeld, gelijkenis of op film of
video opgenomen beeld, te gebruiken.
6. Klachten
6.1 In geval van klachten met betrekking tot BJJ Purmerend dient het Lid zich in
eerste instantie te wenden tot de leraar en in tweede instantie tot de
vertrouwenspersoon, zoals beschreven op de website (www.bjj-purmerend.nl).
7. Algemene bepalingen
7.1 BJJ Purmerend behoudt zich het recht voor de bijdragen, lessen en de
reglementen aan te passen. Uw bijdrage kan maximaal twee keer per jaar
aangepast worden i.v.m. inflatiecorrectie en stijgende kosten.
8. Tot slot
8.1 Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de
huisregels van BJJ Purmerend te accepteren en hiernaar te handelen.
8.2 Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op
www.bjj-purmerend.nl en op te vragen bij de leraar.

BJJ Purmerend behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BJJ Purmerend of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
Gedragsregels
Respect.

Buigen is het universele teken van respect in de Martial Art wereld. Studenten horen altijd te buigen bij:
• Binnenkomst en verlaten van de zaal.
• Het voor het eerst zien van de instructeur of assistenten.
• Beginnen en eindigen van de les.
• Het beginnen en eindigen van een oefening met een partner.
• Het ruilen van trainingsmateriaal met een partner.
• Beginnen en eindigen van een stijlfiguur.
• Voor een vraag naar de instructeur toe voordat je deze stelt.
• Na persoonlijke uitleg van de Instructeur.

Overige gedragingen van het uiten van respect.

• Betaal op tijd je contributie, het getuigt niet van beleefdheid en respect om de school te laten wachten wanneer je eindelijk gaat betalen.
• Reageer snel op aanwijzingen en ga nooit in discussie met de instructeur.
• Toon enthousiasme, karakter en sportiviteit ten alle tijden.
• Maak geen onnodig geluid. Wees anderen niet tot ergernis door onnodig te praten.
• Wees loyaal naar je instructeur toe en zijn/haar trainingsmethoden.
• Licht de instructeur in als je niet aanwezig kan zijn in de les.
• Vraag toestemming om de klas te verlaten om welke reden dan ook voordat de les beëindigd is.
• Draai weg van de instructeur of hogere banders of tegenstander, wanneer je , je pak goed doet.
• Als een lagere bander een gebrek aan discipline heeft en/of geen kennis van de regels binnen de school toont, is het de verantwoordelijkheid van de hogere bander om hierop te wijzen of helderheid hierover te geven.
• Onthoud dat jou gedrag binnen en buiten de zaal reflecteert op BJJ, je school en je instructeur. Met kennis van BJJ komt ook een hoop verantwoordelijkheid mee.

Persoonlijke verzorging:

Beoefen alles met schone, nette kleding en in een schone omgeving door het volgende in acht te nemen:
• Schoon, de nagels netjes geknipt en een schoon uniform te dragen bij elke les.
• Verzorg jezelf goed door je regelmatig te wassen.
• Houd nagels aan je handen en voeten goed kort.
• Het dragen van horloges, ringen, oorbellen of andere sieraden zijn verboden tijdens trainingen. Op een bril na, als dit noodzakelijk is.
• De band moet goed geknoopt zijn en gelijke uiteinden hebben.
• Help de trainingsruimte en kleedkamers schoon te houden.

Bezoekers:
Het is niet toegestaan voor bezoekers/vrienden om in de les te kijken. Uiteraard is ieder welkom om 2 proeflessen mee te doen.